http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/index_1_01.jpg

 

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/index_1_03.jpg

 

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/index_1_05.jpg

 

 

 

 

 

T.C.

ADALET BAKANLIĞINDAN

 

 

Bakanlığımız merkez teşkilatı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik dördüncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav şartı” başlıklı Ek ikinci maddesinin 1/c bendi doğrultusunda, 2016-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, boş bulunan pozisyonun 10 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 20 adet çözümleyici pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Başvuru Grubu

Mezun Olunan Bölüm

Alınacak
Personel

Çözümleyici (1. Grup)

Bilgisayar Mühendisliği

10

Yazılım Mühendisliği

Çözümleyici (2. Grup)

Bilgisayar Mühendisliği

8

Çözümleyici (3. Grup)

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

2

Elektronik Mühendisliği

TOPLAM

20

 

 

I- BAŞVURU ŞARTLARI

 

A- GENEL ŞARTLAR

 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilânın son başvuru tarihi itibariyle geçerli olan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

c) En az lisans mezunu olmak,

ç) 2016-KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

d) Java programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek, (Mezuniyet transcript belgesi kabul edilecektir.)

e) En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezlerinde Programcı olarak çalıştığını belgelemek,

(*)Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Çözümleyici, Sistem Programcısı veya Programcı olarak 657 Sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.

 

B- ÖZEL ŞARTLAR

 

Çözümleyici (1. Grup) (10 kişi);

 

a) JAVAEE platformunda uygulama geliştirebilecek bilgi düzeyine sahip olmak,

b) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak, (Tercihen design patternleri etkin olarak kullanabilmek)

c) RDBM veritabanları ile uygulama geliştirebilecek bilgi düzeyine ve temel seviyede SQL bilgisine sahibi olmak, (Tercihen PL/SQL bilgisi)

ç) ORM (Object-relationalmapping) araçları kullanılarak proje gerçekleştirebilecek bilgi düzeyine sahip olmak,

d) Raporlama araçlarında (İş zekası, Jasper, StyleReport vb.) bilgi sahibi olmak,

e) Veri ambarı tasarımı, iş zekası ve istatistik alanlarında bilgi sahibi olmak,

f) Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren; Mühendislik Fakültelerinden Bilgisayar Mühendisliği (8 Kişi), Yazılım Mühendisliği (2 Kişi) ve denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

 

Çözümleyici (2. Grup) (8 kişi);

 

a) UNIX/AIX/LINUX İşletim Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, (Tercihen herhangi bir UNIX/AIX/LINUX İşletim Sisteminde sistem yöneticisi sertifikasına sahip olmak),  (1 kişi)

b) Yüksek ölçekteki disk sistemleri, disk sanallaştırma ve SAN sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, (1 kişi)

c) MS İşletim Sistemleri ve etki alanı yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak, (Tercihen MCSE sertifikası, PERL veya VBScript programlaması hakkında bilgi sahibi olmak), (1 kişi)

ç) Büyük Ölçekli Sunucu Sanallaştırma (VMware ve Red Hat Virtualization) Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, (Tercihen VMware ve Red Hat Virtualization sertifikasına sahip olmak), (1 kişi)

d) Zafiyet (Penatration), yazılım ve sistem güvenliği konularında bilgi sahibi olmak (Tercihen CEH sertifikasına sahip olmak, (2 Kişi)

e) İz kayıtları (log) yönetimi ve yığın veri yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, (1 Kişi)

f) Kimlik yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, (1 Kişi)

g) Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren; Mühendislik Fakültelerinden Bilgisayar Mühendisliği ve denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, şartları aranmaktadır.

 

Çözümleyici (3. Grup) (2 kişi);

 

a) Ses ve Görüntü Sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

b) Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren; Mühendislik Fakültelerinden Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği ve denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, şartları aranmaktadır.

 

II- İSTENİLEN BELGELER

 

1) Başvuru formu, (Başvuru formunda başvurulan grubun belirtilmesi zorunlu olup, grup belirtilmediği takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır.) (Form için tıklayınız.)

2) 2016-KPSS sonuç belgesi,

3) Öğrenim durumu belgesinin aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, öğrenim durumu belgesi yurtdışından alınmış ise denkliği ile birlikte aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.)

4) Her grup için aranılan niteliklere dair belgeler,

5) Fotoğraflı özgeçmiş (El yazısı ile hazırlanmış),

6) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge,

7) Görevin uygun yürütülmesine sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan,

8) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, (Form için tıklayınız.)

9) En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezlerinde Programcı olarak çalıştığına dair belge,

 

Başvuru şartlarının taşınması halinde birden fazla gruba müracaat edilebilir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir.

 

Eksik belge ibraz edenler ile posta yoluyla yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 

 

III- BAŞVURU TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ

 

Başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde bilgisayar ile doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalandıktan sonra, formda belirtilen belgelerle birlikte başvuruların 22/01/2018 tarihinden 31/01/2018 tarihi mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir.

 

IV- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

 

Başvuranlardan sözlü sınava katılma şartlarını taşıyanların listesi www.adalet.gov.tr adresinde duyurulacaktır.

 

V- SÖZLÜ SINAVIN YERİ VE TARİHİ

 

Tarihi: 26/02/2018-27/02/2018-28/02/2018

 

Yeri ve Saati: Ergazi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 448/B Şaşmaz-Yenimahalle /ANKARA adresinde bulunan Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Binası Toplantı Salonunda saat 09:00'da yapılacaktır.

 

Sözlü sınav sonuçları (www.adalet.gov.tr) internet sayfasında ilân edilecektir.

 

VI- SÖZLÜ SINAVIN KONULARI

 

A- Çözümleyici (1.Grup);

a) Java ve Nesne Tabanlı Program Analiz ve Tasarım,

b) İlişkisel Veri Tabanı ve SQL,

c) Veri Ambarı Tasarımı, İş Zekası ve İstatistik,

d) İlanın özel şartlar bölümünde açıklanan mesleki bilgi ve deneyime yönelik konular,

 

B- Çözümleyici (2.Grup);

a) UNIX/AIX/LINUX İşletim Sistemleri,

b) Disk Sistemleri, Disk Sanallaştırma ve SAN,

c) MS İşletim Sistemleri ve Etki Alanı,

ç) Sunucu Sanallaştırma,

d) Zafiyet (Penatration), Yazılım ve Sistem Güvenliği,

      e) İz Kayıtları (Log) Yönetimi ve Yığın Veri Yönetimi,

      f) Kimlik Yönetimi,

g) İlanın özel şartlar bölümünde açıklanan mesleki bilgi ve deneyime yönelik konular,

 

C- Çözümleyici (3.Grup);

a) Ses ve Görüntü sistemleri,

b) Programlama dilleri

c) İlanın özel şartlar bölümünde açıklanan mesleki bilgi ve deneyime yönelik konular,

 

VII- BRÜT ÜCRET TABLOSU

(Tablo için tıklayınız…)

 

 

 

 

 

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/index_1_10.jpg

 

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/index_1_12.jpg

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/spacer.gif

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/spacer.gif

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/spacer.gif

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/spacer.gif

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/spacer.gif