http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/index_1_01.jpg

 

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/index_1_03.jpg

 

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/index_1_05.jpg

 

 

 

 

 

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı     : 32992892/                                                                                                                                                           …/06/2017

Konu   : Komisyonlararası Nakil Çalışması

 

 

…………………...………………............. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

……………………..…..……….………………. BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

 

 

            Taşra teşkilatında görevli personelin (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeli hariç) nakil işlemlerinin, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin düzenlenme amacına ve ruhuna uygun bir biçimde gerçekleştirilebilmesi, atamalarda objektifliğin ve uygulama birliğinin sağlanabilmesi amacıyla norm kadro kriterleri dikkate alınarak (zorunlu atamaya tabi olan yazı işleri müdürü ve idari işler müdürü unvanında görev yapan personel hariç) komisyonlararası nakil çalışması yapılacaktır.

            Komisyonlararası naklen atama işlemleri Yönetmelikteki diğer şartlarla birlikte,

            a) Halen görev yapılan ve atanmak istenilen yerdeki personel ihtiyacı,

            b) Halen görev yaptığı komisyonda bulunduğu unvandaki hizmet süresi,

            c) Halen görev yaptığı komisyondaki hizmet süresine göre aynı yere atanmak isteyenler arasındaki sıralama,

            d) Halen görev yapılan yerdeki kadro ve ihtiyaç durumuna göre, buradan başka yere atanma talebinde bulunanlar arasında yapılacak olan komisyondaki hizmet süresi sıralaması, kriterleri dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

Bu itibarla, 2017 yılı komisyonlararası nakil çalışmasına ilişkin taleplerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda açıklanmıştır.   

 

            I- BAŞVURU KOŞULLARI:

 

            1- Komisyonlararası nakil çalışmasına; 657 sayılı Kanunun 4/A maddesinde sayılan (Yazı işleri müdürü ve idari işler müdürü unvanında görev yapan personel hariç) kadrolu statüdeki personel başvurabileceğinden, bu ilan sözleşmeli personeli (657 sayılı Kanunun 4/B ve 4/C maddesi) kapsamamaktadır.

            2- a) Bu ilan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22 nci maddesi gereğince (süre) nakil talebinde bulunanlara ilişkindir.

 b) Nakil talebinde bulunanlar görev yaptıkları adalet komisyonları yetki alanı içerisinde, 31/08/2017 tarihi itibarıyla en az iki yıllık süresini tamamlamış olmaları halinde başvuruda bulunabileceklerdir.

            Askerlikte, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının üç aydan fazlası bu iki yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.                            

1

 
            3- Yönetmeliğin 25, 26, 28 ve 29 uncu maddelerinde yer verilen sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olan veya hizmet gereği yapılan naklen atamalar toplu nakil işlemine tabi olmadan yıl içinde yapılmaya devam edildiğinden, bu kapsamdaki personel çalışma kapsamına alınmamış olup, bu durumdaki personel 2 nci maddedeki şartları taşımaları halinde başvuruda bulunabilecektir.

II- BAŞVURU ŞEKLİ VE ZAMANI:

 

            1- a) Başvurular EK-1 Başvuru Formunun “A” bölümünün doldurulması suretiyle yapılacaktır.

                  b) Başvurular 12/06/2017 Pazartesi günü başlayıp, 16/06/2017 Cuma günü mesai saati bitimi itibarıyla sona erecektir.        

                  c) Komisyon merkezinde görev yapan personel; doğrudan bağlı bulunduğu adalet komisyonu başkanlığına, mülhakat adliyelerinde görev yapanlar ise; görev yaptıkları yerin Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla ilgili adalet komisyonu başkanlığına EK-1 Başvuru Formunun “A” bölümünü eksiksiz ve açıklamalara uygun bir şekilde bilgisayar ortamında doldurarak teslim edeceklerdir.

            2- Son başvuru tarihi olan 16/06/2017 Cuma günü mesai bitiminden sonra yapılacak olan başvuruların komisyon tarafından kabul edilmeyeceğinin bilinmesi gerekmektedir.

Bu nedenle ilgililerin başvuruda bulunurken posta süresini gözetmeleri gerekmektedir.   

 

            III- DİĞER HUSUSLAR:

 

            Komisyonlararası nakil çalışması norm kadro esasına göre tüm komisyonların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak gerçekleştirileceğinden;

            1- Başvuruda bulunacak personelin şahsi ve ailevi durumlarını göz önünde bulundurarak nakil talebinde bulunmaları, 

            2- Personelin, başvuru formunda bulunan dört tercihten uygun görülen bir yere ataması yapılabileceğinden, nakil talebinde bulunanların tercihlerini şahsî ve ailevi durumlarını da göz önünde bulundurarak yapmaları gerekmektedir.

            3-Başvuruda bulunanların tercih edebilecekleri yerler adli ve idari yargı adalet komisyonlarına bağlı merkez veya mülhakat adliyeleri olup, Bakanlık, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Yüksek Seçim Kurulu gibi tercihler dikkate alınmayacaktır.

            4-Aynı il içerisinde adli yargıdan idari yargıya naklen atanma talepleri uygun görülmeyeceğinden, ilgililerin aynı il içerisinde adli yargıdan idari yargıya nakil talebinde bulunmamaları gerekmektedir.

5-20 Temmuz 2016 tarihinde faaliyete geçen Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Erzurum, Gaziantep ve Antalya Bölge Adliye Mahkemelerine yapılacak komisyonlararası nakil başvuruları kabul edilmeyecektir.         

6-İlânın “Başvuru Koşulları” bölümünde belirtilen şartları taşımaları kaydıyla, eşinin özel sektörde çalışıyor olması nedeniyle Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 26 ncı maddesine göre nakil talebinde bulunamayan ya da talepte bulunup da talebi uygun görülmeyenlerin durumu ayrıca değerlendirileceğinden ilgililerin mazeretlerini belgelendirmek suretiyle EK-1 formunda belirtilen haneyi doldurmaları ve mazeretlerine ilişkin belgeleri (eşi özel sektörde çalışanlar için işyerinden alınacak belge, sigorta prim belgesi, işyeri kendi adına kayıtlı ise vergi levhası suretini) başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir.

7-Nakil talebi uygun görülmeyerek ataması yapılmayanlara ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

 

IV- KOMİSYONLARCA YAPILACAK İŞLEMLER:

 

1- Komisyonlararası nakil çalışmasına 657 sayılı yasanın 4/A maddesinde belirtilen (Yazı işleri müdürü ve idari işler müdürü unvanında görev yapan personel hariç) kadrolu personel başvurabileceğinden, 4/B’li ve 4/C’li personelin başvurusu kabul edilmeyecek olup, başvuru sahibinin aynı Kanunun 4/B ve 4/C maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel olup olmadığının kontrol edilmesi,

2

 
2-Öncelikle personel tarafından doldurulması gereken kısmın (EK-1 Form “A” kısmı) eksiksiz, kayıtlara ve EK-3 Başvuru Formu Doldurma Esaslarına uygun şekilde doldurulup doldurulmadığının kontrol edilmesi,

            3-Komisyonlararası nakil başvuru formunun (EK-1 Form) “B” kısmının ilgili komisyon tarafından doldurulup, komisyon başkanı tarafından onaylanması,

4-Komisyonlararası nakil başvuru formuna ilgiliye ait sicil özetinin eklenmesi,

            5-Başvuru talebinde bulunan personel hakkında devam eden adli/idari soruşturma, kesinleşmiş mahkûmiyet veya disiplin cezası var ise buna ilişkin belgelerin eklenmesi,

            6-Başvuru talebinde bulunanlardan; bulundukları komisyonda (yukarıda I-2/b maddesinde belirtilen şekilde hesaplanmak suretiyle) asgari iki yıllık süreyi doldurmayanların başvurularının kabul edilmeyerek Bakanlığa gönderilmemesi,

            7-Haklarında görevden uzaklaştırma kararı olanlar ile askerde veya ücretsiz izinde olup fiilen görev yapmayan personelin  başvurularının kabul edilmeyerek Bakanlığa gönderilmemesi,

8-632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında memur kadrolarına atanan personelin sözleşmeli pozisyonda geçen hizmet sürelerinin de (bulundukları komisyonda geçen) hizmet süresinin hesabında dikkate alınması gerektiğinin bilinmesi,

9-EK–2 Birleştirme Tutanağının en geç 23/06/2017 Cuma gününe kadar Excel formatında UYAP üzerinden Personel Genel Müdürlüğümüze ve ayrıca ab188182@adalet.gov.tr adresine elektronik posta yoluyla gönderilmesi,

10-EK-2 Birleştirme Tutanağının, başvuranların hizmet süresine göre sıralı bir biçimde doldurularak tüm başvuru evrakının birleştirme tutanağına rapten en geç 30/06/2017 Cuma günü Bakanlığımızda olacak şekilde kargo yoluyla Genel Müdürlüğümüz Taşra Atama ve Nakil Şube Müdürlüğü’ne gönderilmesi,

11-EK-2 Birleştirme Tutanağının  başlık kısmında (sütun ekleme ve silme gibi) herhangi bir yapısal değişiklik yapılmaması,

Komisyonlararası nakil başvurusunda bulunanlara ait birleştirme tutanağı ve ekleri Bakanlığımıza gönderilmesinden sonra ikinci bir liste veya ek liste mahiyetinde gönderilecek listelerin dikkate alınmayacağının bilinmesi gerekmektedir.

            Yukarıda belirtilen tarihlere ve diğer hususlara titizlikle riayet edilerek, konunun merkez ve mülhakat adliyelerinde çalışan tüm personele tebliği hususunda,

            Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 

 

 

EKLER:

1- Komisyonlararası Nakil Başvuru Formu (EK-1)

2- Komisyonlararası Nakil Başvuru Formu (EK-1 Örnek)

3- Komisyonlararası Nakil Talepleri Birleştirme Tutanağı (EK-2)

4- Başvuru Formu Doldurma Esasları (EK-3)

 

 

 

 

 

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/index_1_10.jpg

 

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/index_1_12.jpg

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/spacer.gif

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/spacer.gif

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/spacer.gif

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/spacer.gif

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/spacer.gif