http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/index_1_01.jpg

 

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/index_1_03.jpg

 

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/index_1_05.jpg

 

 

 

 

 

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

 

Sayı     : 32992892/7129/21823                                                                                                                                        23/06/2017

Konu   : Yazı İşleri ve İdari İşler Müdürleri

              Nakil kararnamesi

 

 

 

 

                                              ..………………............. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

          .……….………………. BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 

 

            Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği uyarınca taşra teşkilatında görevli yazı işleri ve idari işler müdürleri hakkında, nakil kararnamesi çalışmalarına başlanmıştır.

            Bu itibarla nakil kararnamesinin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki prensipler belirlenmiştir.

           

            1-Yazı işleri ve idari işler müdürlerinin, görev yaptığı komisyonda, bu unvanda asgari 2 yıllık süreyi doldurmuş olmaları şartıyla nakil taleplerinin bulunması veya hizmetin gerektirmesi halinde atamaları yapılacaktır.

 

            2-Nakil kararnamesi kapsamında atanma talebinde bulunan personelin, atanmak istedikleri yerlere tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

           

            3-Nakil talebinde bulunan personelin bulunduğu ve atanmak istediği yerin kadro ve ihtiyaç durumu da dikkate alınmak kaydıyla atama işlemi gerçekleştirilecektir.

 

            4-Mazeretleri nedeniyle atanmak isteyenlerin ise, mazeretlerini ve varsa dayanak belgelerini, atanmak istedikleri yerleri de belirtmek suretiyle açıkça bildirmeleri gerekmektedir.

 

            5-2017 yılı nakil kararnamesine ilişkin sürelerin hesaplanmasında, 31/08/2017 tarihi esas alınacaktır.

           

            6-Hizmet sürelerinin hesaplanmasında askerlikte, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının üç aydan fazlası dikkate alınmayacağından ilgililerin tercihlerini bu hususları dikkate alarak yapması gerekmektedir.

 

            7-Talepte bulunan personel kadro ve ihtiyaç durumu ile mazereti dikkate alınarak hizmet süresine uygun  komisyon içi veya aynı il içinde başka bir adliyeye atanabilecektir.

 

 

8-Adli yargıdan idari yargıya, idari yargıdan adli yargıya geçiş talepleri mazeretler dışında kabul edilmeyecektir.

 

           

            II- BAŞVURU ŞEKLİ VE ZAMANI:

 

            1-a)Başvurular EK-1 Başvuru Formunun “A” bölümünün doldurulması suretiyle yapılacaktır.

               b)Başvurular 28/06/2017 Çarşamba günü başlayıp, 30/06/2017 Cuma günü mesai saati bitimi itibariyle sona erecektir.

            Bu nedenle ilgililerin başvuruda bulunurken posta süresini gözetmeleri gerekmektedir.

              c)Komisyon merkezinde görev yapan personel; doğrudan bağlı bulunduğu adalet komisyonu başkanlığına, mülhakat adliyelerinde görev yapanlar ise; görev yaptıkları yerin Cumhuriyet başsavcılığı/idare-vergi mahkemesi başkanlığı aracılığıyla ilgili adalet komisyonu başkanlığına EK-1 Başvuru Formunun “A” bölümünü eksiksiz ve açıklamalara uygun bir şekilde bilgisayar ortamında doldurarak teslim edeceklerdir.

            2-Son başvuru tarihi olan 30/06/2017 Cuma günü mesai bitiminden sonra yapılacak olan başvuruların komisyon tarafından kabul edilmeyeceğinin bilinmesi gerekmektedir.

 

            III- KOMİSYONLARCA YAPILACAK İŞLEMLER:

 

            1-Nakil kararnamesi çalışmasına yazı işleri müdürü ve idari işler müdürü unvanında görev yapan personel başvurabileceğinden, başvuru sahibinin bu unvanlar dışında kalan personel olup olmadığının kontrol edilmesi,

            2-Öncelikle personel tarafından doldurulması gereken kısmın (EK-1 Form “A” kısmı) eksiksiz, kayıtlara ve EK-4 Başvuru Formu Doldurma Esaslarına uygun şekilde doldurulup doldurulmadığının kontrol edilmesi,

            3-Nakil kararnamesi başvuru formunun (EK-1 Form) “B” kısmının ilgili komisyon tarafından doldurulup, komisyon başkanı tarafından onaylanması, süre hesaplarında 31/08/2017 tarihinin esas alınması,

            4-Nakil kararnamesi başvuru formuna ilgiliye ait sicil özetinin eklenmesi,

            5-Başvuru talebinde bulunan personel hakkında devam eden adli/idari soruşturma, kesinleşmiş mahkûmiyet veya disiplin cezası var ise buna ilişkin belgelerin eklenmesi,

            6-Başvuru talebinde bulunanlardan; bulundukları unvanda ve/veya komisyonda asgari iki yıllık süreyi doldurmayanların başvurularının kabul edilmeyerek Bakanlığa gönderilmemesi,

            7-Haklarında görevden uzaklaştırma kararı olanlar ile askerde veya ücretsiz izinde olup fiilen görev yapmayan personelin isim listesinin EK-3 liste ile bildirilmesi, bu kapsamdaki başvurularının kabul edilmeyerek Bakanlığa gönderilmemesi,

            8-EK–2 Birleştirme Tutanağının en geç 07/07/2017 Cuma gününe kadar Excel formatında UYAP üzerinden Personel Genel Müdürlüğümüze ve ayrıca ab97108@adalet.gov.tr adresine elektronik posta yoluyla gönderilmesi,

           

 

 

 

            9-EK-2 Birleştirme Tutanağının, başvuranların toplam hizmet süresine göre sıralı bir biçimde doldurularak tüm başvuru evrakının birleştirme tutanağına rapten en geç 14/07/2017 Cuma günü Bakanlığımızda olacak şekilde kargo yoluyla Genel Müdürlüğümüz Taşra Atama ve Nakil Şube Müdürlüğü’ne gönderilmesi,

            10-EK-2 Birleştirme Tutanağının başlık kısmında (sütun ekleme ve silme gibi) herhangi bir yapısal değişiklik yapılmaması,

            Nakil kararnamesi başvurusunda bulunanlara ait birleştirme tutanağı ve eklerinin Bakanlığımıza gönderilmesinden sonra ikinci bir liste veya ek liste mahiyetinde gönderilecek listelerin dikkate alınmayacağının bilinmesi gerekmektedir.

            Yukarıda belirtilen tarihlere ve diğer hususlara titizlikle riayet edilerek, konunun merkez ve mülhakat adliyelerinde çalışan tüm personele tebliği hususunda,

            Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 

 

 

EKLER:

1- Nakil Başvuru Formu (EK-1)

2- Nakil Başvuru Formu (EK-1 Örnek)

3- Nakil Talepleri Birleştirme Tutanağı (EK-2)

4- Haklarında görevden uzaklaştırma kararı olanlar ile askerde

     veya ücretsiz izinde olup fiilen görev yapmayan personelin isim listesi (EK-3)

5- Başvuru Formu Doldurma Esasları (EK-4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/index_1_10.jpg

 

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/index_1_12.jpg

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/spacer.gif

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/spacer.gif

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/spacer.gif

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/spacer.gif

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/adalet/images/altsayfa/spacer.gif