T.C.

ADALET BAKANLIĞINDAN

 

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

 

 

Bakanlığımız merkez teşkilatı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik dördüncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav Şartı” başlıklı Ek ikinci maddesinin 1/c bendi doğrultusunda, 2012-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla,  her bir unvan için boş bulunan pozisyonun 4 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 14 adet çözümleyici ve 1 adet programcı pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır.

 

 

I- BAŞVURU ŞARTLARI

 

A- GENEL ŞARTLAR

 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek. (Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde TOEFL sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya IELTS sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.)

Ayrıca;

Çözümleyici pozisyonu için;

a) En az lisans mezunu olmak,

b) 2012-KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

c) Birisi Java programlama dili olmak üzere diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek, (Mezuniyet transcript belgesi kabul edilecektir.)

ç) En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezlerinde programcı olarak çalışmış olmak,

Programcı pozisyonu için;

a) En az ön lisans mezunu olmak,

b) Ön lisans mezunları için 2012-KPSSP93 puan türünden, lisans mezunları için 2012-KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

 

B- ÖZEL ŞARTLAR

 

Çözümleyici (1. Grup) (5 kişi), Programcı (1 kişi);

a) J2EE platformunda uygulama geliştirebilecek bilgi düzeyine sahip olmak,

b) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak, (tercihen design patternleri etkin olarak kullanabilmek)

c) RDBM veritabanları ile uygulama geliştirebilecek bilgi düzeyine ve temel seviyede SQL bilgisine sahibi olmak, (tercihen PL/SQL bilgisi)

ç) ORM (Object-relationalmapping) araçları kullanılarak proje gerçekleştirebilecek bilgi düzeyine sahip olmak,

d) Çözümleyici kadrosu için üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren; Mühendislik Fakültelerinden veya Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, İstatistik veya Matematik Bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

e) Programcı kadrosu için fakülte, yüksekokul veya bilgisayar programcılığı alanında, meslek yüksekokulu mezunu olmak, tercihen üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren; Mühendislik Fakültelerinden veya Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik veya Matematik Bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

Çözümleyici (2. Grup) (9 kişi);

a) UNIX/LINUX İşletim Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak (tercihen herhangi bir UNIX/LINUX İşletim Sisteminde sistem yöneticisi sertifikasına sahip olmak,  (2 kişi)

b) Network bilgisine sahip olmak (tercihen CCNA sertifikasına sahip olmak), (3 kişi)

c) Yüksek ölçekteki disk sistemleri ve SAN sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, (2 kişi)

ç) MS İşletim Sistemleri ve etki alanı yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak, (tercihen MCSE sertifikası, PERL veya VBScript programlaması hakkında bilgi sahibi olmak), (1 kişi)

d) Güvenlik sistemleri (IPS, IDS, Firewall) hakkında bilgi sahibi olmak, (tercihen CCSA (Check Point Certified Security Administrator)) sertifikasına sahip olmak, (1 kişi)

e) Üniversitelerin en az 4 yıl süre ile eğitim veren; Mühendislik Fakültelerinden veya Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik veya Matematik Bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

şartları aranmaktadır.

 

II- İSTENİLEN BELGELER

 

1) Başvuru formu, (Form için tıklayınız.)

2) 2012-KPSS sonuç belgesi,

3) Öğrenim durumu belgesinin aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, öğrenim durumu belgesi yurtdışından alınmış ise denkliği ile birlikte aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.)

4) Programcı pozisyonuna başvuranlar için yükseköğrenimi sırasında, bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika, (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.)

5) Her pozisyon için aranılan niteliklere dair belgeler,

6) Öz geçmiş (fotoğraflı),

7) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (KPDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi, yabancı dil yeterliliğine ilişkin belgelerden, KPDS belgesinin geçerlilik süresi beş yıl, diğer belgelerin geçerlilik süresi ise iki yıldır.)

8) Görevin uygun yürütülmesine sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan,

9) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, (Form için tıklayınız…)

 

III- BAŞVURU TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ

Başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde bilgisayar ile doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalandıktan sonra, formda belirtilen belgelerle birlikte başvuruların 14 Ocak 2013 tarihinden 25 Ocak 2013 tarihi mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

IV- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

 

Başvuru sonuçları, 2012-KPSS puan sırasına göre Bakanlığımızın internet sayfasında (www.adalet.gov.tr) ilân edilecektir.

 

V- SÖZLÜ SINAVIN YERİ VE TARİHİ

 

Tarihi: 06-07 Şubat 2013,

Yeri ve Saati: İstanbul Yolu 13. km Hava Müzesi Karşısı Şaşmaz – Yenimahalle /ANKARA adresinde bulunan Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Binası Toplantı Salonunda saat 09:30'da yapılacaktır.

Sözlü sınav sonuçları (www.adalet.gov.tr) internet sayfasında ilan edilecektir.

 

VI- SÖZLÜ SINAVIN KONULARI

 

A- Çözümleyici (1.Grup) ve Programcı;

1) Java ve Nesne tabanlı program analiz ve tasarım,

2) Oracle Veri Tabanı,

3) SQL,

4) İlanın özel şartlar bölümünde açıklanan mesleki bilgi ve deneyime yönelik konular,

B- Çözümleyici (2.Grup);

1) Unix/Linux İşletim Sistemleri,

2) Network Bilgisi,

3) Disk Sistemleri ve SAN,

4) MS İşletim Sistemleri ve Etki Alanı,

      5) Güvenlik sistemleri, (IPS, IDS, Firewall)

      6) İlanın özel şartlar bölümünde açıklanan mesleki bilgi ve deneyime yönelik konular,

 

VII- BRÜT ÜCRET TABLOSU

(Tablo için tıklayınız…)

 

 

 

                                                                                                          Kamuoyuna duyurulur.