T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

 

Sayı    :B.03.0.PER.0.00.00.16/1742                                                                                         09/01/ 2009

                                                            

Konu : .......................................

 

 

 

…………………………...  CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

…………………………… BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 

     

                 İlgi : 24/12/2008 tarih ve 64279 sayılı yazı.

     

                 İlgi  yazımızla;  Adalet  Bakanlığı  Memur  Sınav  Atama  ve  Nakil  Yönetmeliğinin  ilgili  maddelerine  göre, 31/08/2009  tarihi  itibariyle  şartları tutan  ve  nakil  talebinde  bulunan  bütün  personelin  taleplerinin  alınarak, görev  yaptığı  adliyedeki  hizmet  süresine  göre  sıralandıktan  sonra  söz  konusu  yazı  ekindeki “ Personel  Nakil  Talep  Formunun  Doldurulma  Esasları”na uygun olarak, ilgili komisyonlarca doldurulup 16/01/2009 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi istenilmiş ve bahse konu yazı http://www.pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2008/aralik/kom_atama_tal.htm  internet adresinde "Komisyonlar Arası Atama Taleplerine İlişkin Duyuru" başlığı altında 24.12.2008 tarihinde yayımlanmıştır.

                 Ancak; ilgi yazımıza rağmen ataması komisyonlarca teklif edilen personel tarafından Bakanlığımıza doğrudan başvurularak atama talebinde bulunulduğu görüldüğünden, ilgi yazımızın bazı personele tebliğ edilmediği anlaşılmıştır.

                 Bu nedenle;

                 1- İlgi yazımızda belirtilen hususların merkez ve mülhakatınızdaki tüm personele imza karşılığı tebliğ edilmesini, tebliğe ilişkin evrakın komisyonda muhafaza edilmesini,

                 2- Söz konusu yazıda açıklanan şartları taşıyan ve karşılıklı yer değiştirme, mazeret, süre doldurma v.s. gibi nedenlerle atanma talebinde bulunan merkez ve mülhakat adliyeleri dahil olmak üzere tüm personelin taleplerinin alınıp, http://www.pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2008/aralik/kom_atama_tal.htm internet adresinde yayımlanan ilgi yazımız ekindeki forma uygun olarak adalet komisyonlarınca doldurulmasını,

                 3- İlgili formların en geç 30/01/2009 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze yazılı olarak, ayrıca ahmet.mukadder.ay@adalet.gov.tr adresine elektronik olarak gönderilmesini,

                 4- Konunun adalet komisyonlarınca titizlikle takibini,

                 Bilgilerinize rica ederim.

 

 

Birol ERDEM

Hâkim

Bakan a.

Genel Müdür

                                                

 

 

 

 

 

Vekaletler Cad. No.6 Bakanlıklar 06659 ANKARA                              Ayrıntılı bilgi için irtibat: Ü.BAŞER  Şube Müdürü

Telefon: (0312 414 63 15 Faks: (312) 425 40 66                      e-posta: pgm@adalet.gov.tr  Elektronik Ağ: www.adalet.gov.tr