T. C.

ADALET BAKANLIĞI

P e r s o n e l  G e n e l  M ü d ü r l ü ğ ü

 

                                  

Sayı       : B.03.0.PER.0.00.00.16/56298                                                  …………….  16/09/2009

Konu     : Ek Ödemeler Hakkında                                                       

 

 

 

........................................ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

                   ........................................ BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 

 

 

 

                     Bakanlığımız taşra teşkilâtında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli zabıt kâtibi pozisyonunda istihdam edilenlere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrasında düzenlenen ek ödeme (denge tazminatı) ile 3717 sayılı Adli Personele Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi Hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinde düzenlenen fazla mesai ücretinin ödenip ödenmeyeceğine ilişkin tereddütlerin giderilmesi için aşağıdaki hususların belirtilmesinde yarar görülmüştür.

                     Buna göre; 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli zabıt kâtibi pozisyonunda istihdam edilenlerin;

                     9/6/2006 tarihli ve 2006/10603 sayılı Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı gereğince denge tazminatı olarak adlandırılan ek ödemeden yararlandırılmaları,

                     3717 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca da yapacakları fazla çalışma karşılığında  mesai ücreti ödenmesi gerektiği hususunda,

                     Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

Birol ERDEM

Hâkim

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________ Vekaletler Cad. No: 6 Bakanlıklar 06659 ANKARA                                             Ayrıntılı bilgi için irtibat:S.ASLAN Şube Müdürü

Telefon : (0312) 414 63 17 FaksL0312) 425 42 59                                                      e posta :pgm@adalet.gov.tr