T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı   : B.03.0.PER.0.00.00.16/56275                                                                                                                                 16/09/2009

Konu : Komisyonlararası nakil çalışması

 

 

..……………….............CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

…..……….……………..BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 

 

Taşra teşkilatında görevli personelin (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeli hariç) nakil işlemlerinin, 2802 sayılı Kanunun 114 üncü maddesi ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin düzenlenme amacına ve ruhuna uygun bir biçimde gerçekleştirilebilmesi, atamalarda objektifliğin ve uygulama birliğinin sağlanabilmesi, 2009 yılı sonunda gerçekleştirilmesi planlanan sözleşmeli zabıt kâtibi istihdamının komisyonlar arasında rasyonel bir şekilde dağıtılabilmesi amacıyla norm kadro kriterleri dikkate alınarak sonbahar döneminde komisyonlararası nakil çalışması yapılacaktır.

Komisyonlararası naklen atama işlemleri Yönetmelikteki diğer şartlarla birlikte,

a) Halen görev yapılan ve atanmak istenilen yerdeki personel ihtiyacı,

b) En son görev yapılan komisyondaki hizmet süresi,

c) En son görev yapılan komisyondaki hizmet süresine göre aynı yere atanmak isteyenler arasındaki sıralama,

d) Görev yapılan yerdeki kadro ve ihtiyaç durumuna göre, buradan başka yere atanma talebinde bulunanlar arasında yapılacak olan komisyondaki hizmet süresi sıralaması.

Kriterleri dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

Bu itibarla, 03/08/2009 tarih ve 44971 sayılı genel yazımızda da belirtildiği üzere, başvuru taleplerinin sağlıklı ve amaca uygun bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda açıklanmıştır.

 

I-BAŞVURU KOŞULLARI:

1- Komisyonlararası nakil çalışmasına; 657 sayılı Kanunun 4/A maddesinde sayılan kadrolu statüdeki personel başvurabileceğinden, bu çalışma sözleşmeli personeli (657 sayılı kanunun 4/B ve 4/C maddesi) kapsamamaktadır.

2- a) Bu çalışma Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22 nci maddesi gereğince (süre) nakil talebinde bulunanlara ilişkindir.

b) Nakil talebinde bulunanlar görev yaptıkları adalet komisyonları yetki alanı içerisinde, 31/12/2009 tarihi itibariyle en az iki yıl hizmet etmiş olmaları halinde başvuruda bulunabileceklerdir.

Askerlikte, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının üç aydan fazlası iki yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.

3- 03/08/2009 ve 44971 sayılı genel yazımızda da belirtildiği üzere Yönetmeliğin 25, 26, 27, 28 ve 29.maddelerinde yer verilen eş, sağlık, öğrenim ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olan veya hizmet gereği yapılan naklen atamalar toplu nakil işlemine tabi olmadan yıl içinde yapılmaya devam edildiğinden, bu kapsamdaki personel çalışma kapsamına alınmamış olup, bu durumdaki personel 2.maddedeki şartları taşımaları halinde başvuruda bulunabilecektir.

 

II) BAŞVURU ŞEKLİ VE ZAMANI:

1-  a) Başvurular EK-1 Başvuru Formunun “A” bölümünün doldurulması suretiyle yapılacaktır.

b) Başvurular 16/09/2009 tarihinde başlayıp, 30/09/2009 Çarşamba günü mesai saati bitimi itibariyle sona erecektir. Son başvuru tarihi olan 30/09/2009 tarihi mesai saati sonuna kadar komisyona ulaşmayan evraklar dikkate alınmayacaktır.

Bu nedenle ilgililerin başvuruda bulunurken posta süresini gözetmeleri gerekmektedir.

c) Komisyon merkezinde görev yapan personel; doğrudan bağlı bulunduğu adalet komisyonu başkanlığına, mülhakat adliyesinde görev yapanlar ise; görev yaptıkları yerin Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla ilgili adalet komisyonu başkanlığına Ek-1 başvuru formunun A-bölümünün eksiksiz ve yapılan açıklamalara uygun bir şekilde doldurarak teslim edeceklerdir.

2- Son başvuru tarihi olan 30/09/2009 Çarşamba günü mesai bitiminden sonra yapılacak olan başvuruların komisyon tarafından kabul edilmeyeceğinin bilinmesi gerekmektedir.

 

III) KOMİSYONLARCA YAPILACAK İŞLEMLER:

Nakil talep eden personelin başvuru formunu komisyona teslim etmesi üzerine komisyonlarca;

1- Komisyonlararası nakil çalışmasına 657 sayılı yasanın 4/A maddesinde belirtilen (kadrolu) personel başvurabileceğinden, başvuru sahibinin aynı kanunun 4/B ve 4/C maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel olup olmadığının kontrol edilmesi,

2- Öncelikle personel tarafından doldurulması gereken kısmın (EK-1 Form “A” kısmı) eksiksiz, kayıtlara ve EK-3 Başvuru formu doldurma esaslarına uygun şekilde doldurulup, doldurulmadığının kontrol edilmesi,

3- Komisyonlararası nakil başvuru formunun (EK-1 FORM) “B” kısmının ilgili komisyon tarafından doldurulup, komisyon başkanı tarafından onaylanması,

4- Komisyonlararası nakil başvuru formuna ilgiliye ait hizmet belgesinin eklenmesi,

5- Başvuru talebinde bulunan personel hakkında devam eden adli-idari soruşturma, kesinleşmiş mahkumiyet veya disiplin cezası var ise buna ilişkin belgelerin eklenmesi,

6- Başvuru talebinde bulunanlardan; bulundukları komisyonda (yukarıda I/A maddesinde belirtilen şekilde hesaplanmak suretiyle) asgari iki yıllık süreyi doldurmayanların başvurularının kabul edilmeyerek Bakanlığa gönderilmemesi,

7- EK-2 Birleştirme Tutanağının, başvuranların hizmet süresine göre sıralı bir biçimde doldurularak tüm başvuru evrakının birleştirme tutanağına rapten en geç 09 Ekim 2009 tarihinde Bakanlığımızda olacak şekilde APS yoluyla Genel Müdürlüğümüz Taşra Atama Nakil Şube Müdürlüğü’ne gönderilmesi,

Ayrıca EK-2 Birleştirme Tutanağının en geç 09/10/2009 tarihine kadar ab116950@adalet.gov.tr adresine elektronik posta yoluyla gönderilmesi,

Komisyonlararası nakil başvurusunda bulunanlara ait birleştirme tutanağı ve eki evrakın Bakanlığımıza gönderilmesinden sonra ikinci bir liste veya ek liste mahiyetinde gönderilecek listelerin dikkate alınmayacağının bilinmesi gerekmektedir.

 

IV. DİĞER HUSUSLAR:

Komisyonlararası nakil çalışması norm kadro esasına göre tüm komisyonların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecek olup, akabinde sonbaharda zabıt katipliği alımı için komisyonlara verilecek açıktan atama izinleri belirleneceğinden;

1- Başvuruda bulunacak personelin şahsi ve ailevi durumlarını göz önünde bulundurarak nakil talebinde bulunmaları,

2- Personelin, başvuru formunda bulunan üç tercihten uygun görülen bir yere ataması yapılabileceğinden, nakil talebinde bulunanların tercihlerini şahsi ve ailevi durumlarını göz önünde bulundurarak gerçekçi şekilde yapmaları gerekmektedir.

Ayrıca,  komisyonlararası nakil çalışması sonuçlandıktan sonra yapılacak vazgeçme taleplerinin dikkate alınmayacağının ve atamaların iptal edilmeyeceğinin bilinmesinde yarar görülmektedir.

3- Başvuruda bulunanların tercih edebilecekleri yerler adli ve idari yargı adalet komisyonlarına bağlı merkez veya mülhakat adliyeleri olup, Bakanlık, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Yüksek Seçim Kurulu gibi tercihler dikkate alınmayacaktır.

4- Nakil talebi uygun görülmeyerek ataması yapılmayanlara ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

2009 yılı sonbahar döneminde yapılacak olan sözleşmeli zabıt kâtipliği sınavı, komisyonlararası nakil çalışmasından sonra gerçekleştirileceğinden çalışmanın ivedilikle sonuçlandırılarak, belirtilen tarihlere, istenilen belgelere ve yukarıda belirtilen diğer hususlara titizlikle riayet edilerek, konunun tüm merkez ve mülhakat adliyelerinde çalışan personele tebliği hususunda,

Bilgi ve gereği rica olunur.

 

Birol ERDEM

Hâkim

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

EK:

1- Komisyonlararası Nakil Başvuru Formu

2- Komisyonlararası Nakil Talepleri Birleştirme Tutanağı

3- Başvuru Formu Doldurma Esasları

4- Doldurulmuş Örnek Başvuru Formu

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________

Vekaletler Cad. No:6 Bakanlıklar 06659 ANKARA                           Ayrıntılı bilgi için irtibat: Ü.BAŞER Şube Müdürü

Telefon: (0312) 414 63 13 Faks: (0312) 425 40 66                             e-posta:  pgm@adalet.gov.tr          Elektronik Ağ: www.adalet.gov.tr