T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

             

Sayı  : B.03.0.PER.0.00.00.06.909.07/7904/73799                                                                                           28/12/2009

 

Konu  : Mal bildirimi.    

 

 

                     ....................................... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

                     ....................................... BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

                     .. ...................................  ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞINA

 

 

İlgi:01/01/2006 tarihli ve 88 numaralı genelge.

 

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 5. maddesinde, Bu Kanun kapsamına giren görevlilerin kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz malları ile görevliye yapılan aylık net ödemenin, ödeme yapılmayan görevlilerin ise, 1 inci derecede Devlet memurlarına yapılan aylık net ödemenin beş katından fazla tutardaki her biri için ayrı olmak üzere, para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle bunların kaynakları, borçları ve sebepleri mal bildiriminin konusunu teşkil ettiği, 7 inci maddesi uyarınca da Bu Kanun kapsamındaki görevlere devam edenlerin, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar mal bildirimlerini yenilemeleri gerektiği belirtilmiştir.

3628 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca çıkarılan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik'in 7 inci maddesi gereğince Genel Müdürlüğümüze gelen mal bildirimlerinin incelenmesinde; mal bildirimlerinin süresinde verilmediği, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait mal varlıklarının bildirilmediği, malların alındığı, satıldığı, kooperatiflere üyeliğin başladığı tarihlerin belirtilmediği, form üzerine açıklayıcı bilgilerin not edilmediği, düzenleme tarihinin bulunmadığı, eski formlara düzenlendiği ve gizlilik esaslarına riayet edilmediği gibi noksanlıklar tespit edilmiştir.

Bu itibarla, merkez ve mülhakatınızda görev yapan hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile diğer personele, 01 Ocak 2010-28 Şubat 2010 tarihleri arasında mal bildirimlerini yenilemeleri gerektiği hususunun tebliği edilmesi ile düzenlenen mal bildirimlerinin Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) kapsamında 15 Ocak 2010 tarihinden itibaren işletime açılacak olan, emlak ve servet bilgileri modülünden UYAP ortamına girişlerinin yapılması ve en geç 28 Şubat 2010 tarihine kadar gizli sicil dosyalarının muhafaza edildiği yerlere fiziki olarak da gönderilmesini önemle rica ederim.

 

              Meral KAYA

                  Hâkim

                 Bakan a.

             Daire Başkanı

 

E K İ            :

Mal bildirimi formu örneği  (1 adet)

(Form için tıklayınız)

 

*Bu evrak elektronik imza ile imzalanmış ve DYS üzerinden gönderilmiştir.Ayrıca fiziki olarak gönderilecektir.

 

Vekaletler Cad. No:6 Bakanlıklar 06659 ANKARA   Ayrıntılı bilgi için irtibat: M.GÜLERYÜZ Şube Müd.

Telefon: (0312) 414 62 28 Faks: (0312) 417 07 41     Web adresi: www.adalet.gov.tr

e-posta: personelgenelmudurlugu@adalet.gov.tr