T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı     : B.03.0.PER.0.00.00.01/29085                                                                              09/06/2008

Konu   : 2008 yılı Yıllık Araverme

 

 

..............................CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

 

 

06.06.1983 gün ve 8 sayılı “Adlî Yargı Hakimleri ve Cumhuriyet Savcıları ile İdarî Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında  2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 55’inci Maddesi Uyarınca Tespit Edilen Yıllık Aravermeden (Adlî Tatil) Yararlanma Koşul ve Yöntemleri” ne İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ilke kararı gereğince;

1.Ağır ceza merkezleri dışında kalan yerlerde;

a) Bu yıl, yıllık aravermeden öncelikle unvanlı ve müstemir yetkili ceza hâkimleri yararlanacak, hukuk hâkimleri nöbetçi kalacaktır. Ancak işlerin ve hizmetin aksamaması açısından, mahkemelerdeki iş ve kadro durumu gözetilerek gerektiğinde ceza mahkemelerinden de yeterli sayıda nöbetçi hâkim bırakılabilecektir.

b) Ceza hakimleri dışında o yerdeki diğer hâkimlerin mevcudu, yıllık araverme süresince görülecek işleri karşılayacak kadar fazla ise yıllık aravermeden yararlandırılacaktır.

c) Kadastro hâkimleri ile müstemir yetkiyle kadastro hâkimliği görevini ifa eden ve müstakil iş mahkemelerine bakan hâkimlerin yıllık aravermeden yararlanmaları, araverme süresince hangi hâkimlerin yerlerine bakacağı bir önceki yıllık aravermeden yararlananlar da göz önünde bulundurularak tespit edilecektir.

d) Yıllık araverme başladığında başka yere ataması yapılıp, o yerde çalışmak üzere geçici yetki verilen hâkimin yıllık aravermeden yararlanıp yararlanmayacağı konusu adlî yargı adalet komisyonlarınca yapılacak öneri üzerine Bakanlıkça saptanacaktır.

2. Ağır ceza mahkemesi bulunan il ve ilçelerdeki hâkimlerden hangilerinin bu yıl aravermede nöbetçi kalacakları hususundaki teklif adalet komisyonlarınca belirlenecektir.

Adalet Komisyonlarınca bu teklif işlemi yapılırken, asgarî kalması gereken nöbetçi sayısı belirlenip, adlî aravermeden yararlanmak ve özellikle nöbetçi kalmak isteyenler açıkça belirtildikten sonra, gerekçeli olarak değerlendirmelerini yapıp ekte gönderilen formlar doldurularak taleplere ilişkin dilekçeler de eklenerek gönderilecektir.

Birden fazla ağır ceza ve mahkeme olan yerlerde yeteri kadar mahkeme nöbetçi bırakılacak, yıllık aravermede nöbetçi kalan hâkimler bu mahkemelerin işlerini yürüteceklerdir.

Ağır ceza merkezlerinde yıllık aravermede nöbetçi kalacaklar tespit edilirken özellikle ağır ceza ve diğer mahkemelerin faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi hususu göz önünde bulundurulacaktır.

Bu esaslara göre, adlî yargı adalet komisyonlarınca merkez ve mülhakatta yıllık aravermede nöbetçi kalacak hâkimler tespit edilip, alınacak kararlar en geç 04 Temmuz 2008 tarihinde Bakanlıkta bulunacak şekilde gönderilecektir. Bu suretle tespit edilen hâkimlerden hangilerinin yıllık aravermede nöbetçi kalacakları Bakanlığımızca belirlendikten sonra ilgili komisyonlara bildirilecektir.

3. Merkez ve mülhakat dahil Cumhuriyet başsavcısı ve Cumhuriyet savcılarından hangilerinin yıllık aravermede nöbetçi kalacağı ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılarınca belirlenecektir. Bu tespit işlemi yapılırken nöbetçi kalan mahkemeler ile infaz, basın bürosu ve nöbet hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için yeter sayıda Cumhuriyet savcısının nöbetçi bırakılması göz önünde tutulacaktır.

Cumhuriyet başsavcılarınca bu teklif işlemi yapılırken, asgarî kalması gereken nöbetçi sayısı belirlenip, adlî aravermeden yararlanmak ve özellikle nöbetçi kalmak isteyenler açıkça belirtildikten sonra, gerekçeli olarak değerlendirmelerini yapıp bu taleplere ilişkin dilekçeler de eklenerek, kararlar ekte gönderilen formlara uygun bir şekilde gönderilecektir.

Bu esaslar çerçevesinde hazırlanacak teklif, en geç 04 Temmuz 2008 tarihinde Bakanlıkta bulunacak şekilde gönderilecektir.

4.Yıllık aravermeden faydalanacakların belirlenmesi sırasında yargısal faaliyetler gözönünde bulundurularak ihtiyaç kadar hâkim ve Cumhuriyet savcısı nöbetçi bırakılacak, diğer hâkim ve Cumhuriyet savcılarının yıllık aravermeden faydalanmaları sağlanacaktır.

5. a) 2008 yılına ait iznini kullanmış bulunan hâkim ve Cumhuriyet savcıları,

b) 2007 yılı yıllık aravermeden yararlanmayarak nöbetçi kalan hâkim ve Cumhuriyet savcılarından rapor almak suretiyle görevine devam etmeyenler,

c) Kadro durumu müsait olmayan yerlerdeki hâkim ve Cumhuriyet savcıları,

d) Ad çekme suretiyle atanıp, göreve başladığı tarihten itibaren meslekte bir yılını doldurmayan hâkim ve Cumhuriyet savcıları,

yıllık aravermeden yararlandırılmayarak nöbetçi bırakılacaktır.

6. 2007 yılında yıllık aravermeden yararlanmayan hâkim ve Cumhuriyet savcıları zorunlu olmadıkça bu yıl nöbetçi bırakılmayacaklardır.

7. Aynı yerde eş olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının durumları göz önünde bulundurulacaktır.

8. Yıllık aravermede nöbetçi kalacaklara ilişkin Bakanlık yazısı gelmeden hiçbir hâkim ve Cumhuriyet savcısı görevinden ayrılmayacaktır.

9. Yıllık araverme süresince adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 113 üncü maddesinde belirtildiği şekilde; komisyon başkanının nöbetçi kalması halinde komisyon başkanı, yokluğunda asıl üyenin, onun yokluğunda yedek üyenin başkanlığında toplanacak, belirtilen üyelerin de yokluğu halinde birinci sınıfa ayrılma incelemesine tâbi tutulup da ayrılamayanlar hariç, en kıdemli hâkimden başlayarak komisyon oluşturulacak, bu durumda (başkan, asıl üye veya yedek üyelerin yokluğu halinde) kıdemli olan, komisyona başkanlık edecektir.

10. Yıllık aravermeden yararlanan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının görevden ayrılış tarihleri, araverme süresince bulunacakları yer adresleri ve yıllık araverme bitiminde işe başlayış tarihleri ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıklarınca faks ile doğrudan Bakanlığa bildirilecektir.

11. Yıllık aravermeden yararlanan hâkim ve Cumhuriyet savcıları, Kanunla belirlenen yıllık araverme süresince izinli sayıldıklarından, Bakanlıkça göreve çağrılmadıkça, belirlenen sürenin bitiminden önce görevlerine başlamayacaklardır.

12. Yaz kararnamesi ile ataması yapılacak olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının, belirtilen diğer koşulları taşımak ve 2008 yılı senelik izninden kullanmamak kaydıyla, rapor kullanmaksızın mehil süresi sonunda yeni görev yerlerine başlamaları halinde, yapacakları yıllık aravermeden yararlanma talepleri, ilgisine göre yeni görev yerindeki adalet komisyonu veya Cumhuriyet başsavcısının görüşü de dikkate alınarak iş ve kadro durumunun uygun olması halinde adlî aravermeden yararlanmaları sağlanacak, atama sonrasında rapor kullananlar ise adlî aravermede nöbetçi bırakılacaktır.

13-Ağır ceza merkezlerinde yıllık aravermeden faydalanmayıp, nöbetçi bırakılacak hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile yıllık araverme çalışması yapılmayan yerlerdeki hakim ve Cumhuriyet savcılarına yıllık araverme süresince ilgisine göre Adlî Yargı Adalet Komisyonu veya Cumhuriyet Başsavcısının uygun görmesi halinde yıllık izin kullandırılacaktır.

14.Yazımız ekinde yer alan form ile bu formun doldurulmasına ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığının resmî internet sitesinden (www.adalet.gov.tr) temin edilecektir.

Yargı çevrenizdeki bütün ilgililere tebliği ile esasların yerine getirilmesinde duyarlılık gösterilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

İbrahim OKUR

Hakim

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

 

 

 

 

Hâkimlere Ait Form

Cumhuriyet Savcılarına Ait Form