İ  L    N

 

A D A L E T  B A K A N L I Ğ I N D A N

.

 

1-Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı  ve mülâkat ile  9-5 inci dereceli kadrolara 50 idarî  yargı hâkim  adayı alınacaktır.

 

2-Başvurular 15 Eylül 2008 Pazartesi günü başlayacak, 10 Ekim 2008 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

 

3-Yazılı yarışma sınavı, Yükseköğretim Kurulu Öğrenci  Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 30 Kasım  2008 Pazar  günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 09.30’da başlayacak ve 2.5  saat sürecektir.

 

4-Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir. Sınav test usulü ile yapılacak olup, cevap kağıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “ geçersiz” sayıldığı taktirde, bu soru, ilgili testi işaretleyen tüm adaylar için doğru yanıtlanmış kabul edilecektir. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi  yirmi (20) tam puan üzerinden; Alan Bilgisi Testi seksen (80) tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir. Bu değerlendirme yapılırken Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi konuları ile Alan Bilgisi Testi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlandırılacaktır.

Adayların Genel Başarı Puanı tespit edilirken, Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Puanı ile Alan Bilgisi Testi Puanı toplanacak ve böylece yüz (100) tam puan üzerinden Genel Başarı Puanı hesaplanmış olacaktır.

Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilân edilen kadronun (50) bir katı fazlası olan 100 aday mülâkata katılmaya hak kazanacaktır. 100 üncü aday ile aynı puanı alan  adaylar da  mülâkata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 100’ü bulmaz ise sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülâkata çağrılacaktır.

Bu şekilde yapılan değerlendirmeye göre  kontenjana giren adayların Sınav Sonuç Belgesinde “Mülâkata katılmaya hak kazandınız.”, 70 ve üzerinde puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların Sınav Sonuç Belgesinde “ Kontenjan nedeniyle mülâkata katılmaya hak kazanamadınız.”, 70 puanın altında puan alan adayların Sınav Sonuç Belgesinde ise “Kazanamadınız” ibaresi yer alacaktır.

 

5- 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun değişik 8 inci maddesi uyarınca adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a)Türk vatandaşı olmak,

b)31.01.2008 tarihi itibarıyla lisans ve lisans üstü (master) öğrenimini yapmış olanlar için 30 yaşını (doğum tarihi 31.01.1978 ve daha sonra olanlar),  doktora öğrenimini tamamlamış olanlar için 35 yaşını (doğum tarihi 31.01.1973 ve daha sonra olanlar) bitirmemiş olmak,

c)Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’de  hukuk  fakülteleri  programlarına  göre  eksik kalan derslerden  sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler,  iktisat  ve  maliye  alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

d)Kamu haklarından yasaklı olmamak,

e)Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık  hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

f)Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,

g)Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan  fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından  dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren  bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,         

h)Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.

 

6- Sınava girmek isteyenler:

a)Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Mesleğe Kabul ve Hâkim Adaylığı Şube Müdürlüğünden, ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıkları ile bölge idare mahkemesi başkanlıklarından veya Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasından  (www.pgm.adalet.gov.tr)  temin edecekleri matbu başvuru formunu,

b)Hukuk fakültesinden mezun olanlar bakımından: Hukuk fakültesinden mezun olduğunu gösteren diplomasının suretini, diplomaların düzenlenmemiş olması halinde daha sonra diploma ve örnekleri ile değiştirilmek üzere bitirme belgesi suretini, öğrenimini yabancı ülkelerdeki bir hukuk fakültesinde yapmış olanlar açısından, diploma suretleri ile birlikte Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair verilecek belgeyi,

Hukuk fakültelerinin dışındaki fakültelerden mezun olanlar bakımından: Hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yaptığını gösteren diplomasının suretini, diplomaların düzenlenmemiş olması halinde daha sonra diploma ve örnekleri ile değiştirilmek üzere bitirme belgesi suretini, öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların diploma suretleri ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair verilecek belgeyi,

Yukarıdaki fakültelerden mezun olup, hukuk alanında doktora yapmış olanlar bakımından doktora yaptığını gösteren diplomasının suretini,

c)Nüfus müdürlüğünden veya noterden onanmış nüfus cüzdanı sureti ile nüfus müdürlüğünden alınacak nüfus aile kayıt tablosunu,

d)Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde son üç ay içerisinde çekilmiş başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte iki adet vesikalık fotoğrafı,

e)ÖSYM  adına   T.Halk Bankası,  T.Vakıflar Bankası,  T.C. Ziraat Bankası’nın  tüm  şubeleri ve T.Garanti Bankası, T.Halk Bankası, T.Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası’nın internet bankacılığı aracılığıyla sınav ücreti olan 50 YTL  yatırıldığını gösteren banka dekontunu,

10 Ekim 2008 Cuma günü mesai saati bitimine kadar, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Mesleğe Kabul ve Hâkim Adaylığı Şube Müdürlüğüne veya bulundukları yer Cumhuriyet başsavcılıklarına yada bölge idare mahkemesi başkanlıklarına vermeleri gerekmektedir. Cumhuriyet başsavcılıkları veya bölge idare mahkemesi başkanlıkları başvuru evrakını masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile aynı gün Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir. Başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilenler ve başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanlar ile eksik evrakla müracaat eden veya müracaatlarını doğrudan posta yoluyla yapanların başvuruları kabul edilmeyecek ve bu durum kendilerine bildirilecektir. Bu adaylar ÖSYM’ye verilecek olan sınava girecekler listesine de dahil edilmeyecektir.Yapılan incelemede  başvuru şartlarını taşıdığı anlaşılan adayların listesi Personel Genel Müdürlüğünün internet sayfasında (www.pgm.adalet.gov.tr) ilân edilecektir. Başvuru koşullarını taşımadığı hâlde sınav ücretini yatıran veya başvuruları geçerli olduğu hâlde sınava girmeyen yada birden fazla sınav ücreti yatıran adayların mazeretleri kabul edilmeyecek, yatırdıkları ücretler  iade edilmeyecektir.

 

7-Sınava girecek her aday için ÖSYM tarafından hangi bina ve salonda sınava gireceklerini gösteren Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi hazırlanacak ve bu belgeler adayların adreslerine postalanacaktır. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi sınavdan üç gün önce eline ulaşmayan adayların ÖSYM’ye başvurmaları gerekmektedir. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini ibraz edemeyenler sınava alınmayacaktır.

 

8-Adaylara yazılı yarışma sınavında 40 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 100 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testlerdeki  soruların konulara göre dağılımı kendi aralarında eşit olacaktır.

5720 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa eklenen 9/A maddesi gereğince idarî yargı hâkim adaylığı yazılı yarışma sınavında adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi : Türkçe, Matematik, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve Temel Yurttaşlık Bilgisi ile ilgili seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi : Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Usulü, Hukuk Yargılama Usulü, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Vergi Hukuku, Vergi Usul Hukuku ve Maliye-Ekonomi ile ilgili seçmeli sorulardan,

Oluşacaktır.

 

9-Adayların sınava gelirken yanlarında ÖSYM tarafından hazırlanan Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesi, yumuşak kurşun kalem ve silgi getirmeleri ve yanlarında kesinlikle cep telefonu bulundurmamaları  gerekmektedir.

 

10-Hukuk alanında doktora yapmış olanlar yazılı sınavdan muaf olup, sadece mülâkata tâbi tutulacaklardır. Bu kişiler, ilânın 12 nci maddesine göre  mülâkata katılmaya hak  kazanan  adaylardan  istenen  belgelerle  birlikte,  ilânın  6 ncı  maddesinin son fıkrasında belirtilen yerlere, başvuru tarihleri olan 15 Eylül 2008-10 Ekim 2008 tarihleri arasında başvuruda bulunmak zorundadırlar.

 

11-Yazılı sınav sonuçları ile mülâkat günü ve yeri, ÖSYM tarafından adaylara duyurulacak ve Bakanlığımız internet sitesinde ilân olunacaktır. Adayların sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sınav sonuçlarının internette ilân edilmiş olması nedeniyle, Sınav Sonuç Belgelerinin adreslerine postalama  tarihinden  itibaren  en  geç  10  gün içerisinde  ÖSYM’ye  yapmaları  gerekmektedir. ÖSYM süresi içerisinde yapılan itirazları inceleyerek 10 gün içinde adaylara bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

12-Mülâkata katılmaya hak kazanan adayların, ÖSYM tarafından kendilerine gönderilecek olan yazılı sınav sonuç belgesinin ellerine ulaşmasından itibaren en geç 15 gün içerisinde ve her halükarda mülâkat tarihinden 7 gün önce aşağıdaki belgeleri  Personel  Genel  Müdürlüğü   Mesleğe   Kabul  ve  Hâkim  Adaylığı  Şube  Müdürlüğüne

vermeleri veya masrafını ödemek şartıyla mahalli Cumhuriyet başsavcılığı yada bölge idare mahkemesi başkanlığı aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir:

a) İlanın 6 ncı maddesinin (b) bendinde sayılan belgelerin asılları veya noterden onanmış örnekleri,

b)Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları  bulunmadığını açıkça belirten tam teşekküllü bir  Devlet hastanesinden alınacak  sağlık kurulu raporu,

c)Askerlik yaptığına, hâlen askerlik hizmetini yapıyor olduğuna veya ilişiği olmadığına yada ertelendiğine yahut yedeğe geçirilmiş olduğuna dair belge,

d)Başka kurum  ve kuruluşa karşı mecburî  hizmetle yükümlü bulunup bulunmadığına dair dilekçe şeklinde bildirim,

e)2 adet 6x9 ebadında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte son üç ay içerisinde çektirilmiş fotoğraf,

f)Mal bildirim belgesi,

g)Sınav sonuç belgesi,

h)Arşiv araştırmasına esas olmak üzere ilgilinin fotoğrafını ve imzasını taşıyan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

ı)Adalet Bakanlığına verilmek üzere Cumhuriyet başsavcılığından veya Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alınacak resmi kurum sorgulu iki adet adlî sicil kaydı.

 

 

 

D U Y U R U L U R

 

 

30 Kasım 2008 İdarî Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınav Protokolü

 

Başvuru Formu

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu

 

Mal Bildirim Belgesi

 

Nüfus Kayıt Örneği